Rýchle zadanie
Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o. so sídlom Ambrušova 4, 821 04 Bratislava, IČO: 31 355 579, DIČ: 2020350739, IČ DPH: SK2020350739, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo 5514/B (ďalej len „predávajúci“).
1.2. Kupujúcim je každá právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel predávajúci obchodný vzťah (ďalej len „kupujúci“). Predávajúci a kupujúci sa ďalej pre účely týchto VOP spoločne označujú ako „strany“.
1.3. Obchodným vzťahom je každá dodávka tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim kupujúcemu
1.4. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných vzťahov podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
1.5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. podporne ustanovenia Občianskeho zákonníka.
1.6. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup.
1.7. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim.
1.8. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory a iné. Ak nie je v texte ďalej uvedené inak, vzťahujú sa ustanovenia týchto VOP o tovare primerane aj na služby.
1.9. Odberné miesto – sídlo predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.
1.10. Písomná forma - ak nie je v týchto VOP uvedené inak, písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Pod elektronickými prostriedkami sa pritom rozumie za splnenia vyššie uvedených podmienok aj e- mailová pošta.

2. Platnosť VOP a zmeny VOP
2.1. VOP platia pre všetky obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej písomnej zmluve, rámcovej zmluve alebo dohode výslovne dohodnuté inak. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP.
2.2. VOP platia do doby úplného usporiadania všetkých obchodných vzťahov (napr. vysporiadanie pohľadávok z obchodných vzťahov), ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v znení platnom v okamžiku vzniku obchodného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovení tohto článku.
2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek VOP aktualizovať a upravovať. Znenie VOP zverejní predávajúci na svojich internetových stránkach.
2.4. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

3. Ponuka, uzatvorenie zmluvy, objednávky
3.1. Obchodné vzťahy sa realizujú potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, uzavretím kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo nezáväznosti a časovej limitácie (informatívnych) cenových ponúk (ďalej len „ponuka“). Ponuky predávajúceho vychádzajú z práve aktuálneho cenníka. Preto bez ohľadu na v nich uvedený údaj o ich platnosti, strácajú vždy platnosť dňom, ktorým bude existujúci cenník predávajúceho nahradený aktuálnym cenníkom.
3.3. V prípade, že bola poskytnutá ponuka, táto ponuka alebo číslo ponuky, za podmienky, že v zmysle bodu 3.2. stále platí, tvorí prílohu objednávky a kupujúci objednaním tovaru vyjadruje súhlas s ponukou.
3.4. Objednávkou sa pre účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon (t.j. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) kupujúceho adresovaný predávajúcemu, s cieľom dostať od predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.
3.5. Zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito VOP svoj neodvolateľný bezvýhradný súhlas.
3.6. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe ním potvrdenej objednávky kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci prijíma objednávky v zásade elektronickou poštou (e- mailom), bežnou poštou alebo osobne, a výnimočne aj telefonicky. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:
  a) obchodné meno a sídlo kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickú osobu,
  b) meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba,
  c) IČO, DIČ a IČ DPH (pokiaľ je kupujúci registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty),
  d) identifikácia požadovaného tovaru (názov a číslo tovaru, počet kusov),
  e) miesto určenia (t.j. kam má byť tovar zo skladu predávajúceho, ktorý je miestom dodania, dopravený),
  f) spôsob odberu a dopravy,
  g) podpis osoby oprávnenej objednávať tovar,
  h) prípadné špecifické požiadavky na tovar,
  i) ďalšie údaje, ktoré považuje kupujúci za dôležité,
  j) termín dodania,
  k) e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho.
3.7. Ak predávajúci s obsahom doručenej objednávky kupujúceho súhlasí, potvrdí jej prijatie (akceptáciu) odoslaním potvrdenia o jej prijatí (t.j. prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) formou elektronickej pošty (e- mailom) (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Bez potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, nevzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar.
3.8. Objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné a nie je možné ich odvolať alebo zrušiť.

4. Cena tovaru
4.1. Cena tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho alebo dohodnutá v zmluve.
4.2. Dňom vydania aktuálneho cenníka dochádza k zrušeniu platnosti existujúceho cenníka predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenníky bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Dodacia lehota
5.1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom potvrdenia objednávky alebo uzavretia zmluvy podľa stavu skladových zásob a sú stanovené v ponuke predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo orientačného určenia dodacích lehôt.
5.3. Pokiaľ sa predpokladá dodatočná konkretizácia kupujúceho (napr. tovar, jeho vlastnosti a iné podmienky), začína dodacia lehota plynúť najskôr dňom prijatia takejto konkretizácie predávajúcim.
5.4. Ak sa kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti resp. k splneniu kooperatívnych povinností kupujúceho (napr. k zaplateniu zálohy, k poskytnutiu dokladov a pod.), dodacia lehota začína plynúť odo dňa splnenia kooperatívnych povinností kupujúceho.
5.5. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dňom, ku ktorému dopredu oznámi kupujúcemu pripravenosť tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu (t.j. dňom dodania uvedenom v dodacom liste), ak nie je dohodnuté inak.
5.6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním tovaru, ak toto omeškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.
5.7. Pri dojednanej zálohovej platbe začína dodacia lehota bežať dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet predávajúceho.

6. Dodacie podmienky
6.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určenia uvedené v potvrdenej objednávke, ak nie je dohodnuté inak.
6.2. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, je tento povinný ihneď skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného tovaru.
6.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list zo špecifikáciou dodaného tovaru, alebo iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru.
6.4. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru na kupujúceho.
6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu prepravy.
6.6. Ak nie je dohodnuté inak, náklady za dopravu tovaru zo skladu predávajúceho znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo určenia minimálnej hodnoty dodávky tovaru pri preprave tovaru. Náklady za expresnú prepravu tovaru znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Náklady za prepravu tovaru prepravovaného priamo z výrobných závodov alebo skladov subdodávateľov predávajúceho znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.
6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo plniť dodanie i čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné dodanie prevziať.
6.8. Pokiaľ odmietne kupujúci prevziať tovar na základe potvrdenej objednávky alebo uzavretej zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu nákladov na dopravu, ktoré predávajúcemu vznikli a vzniknú pri doručení tovaru do miesta dodania a späť voči kupujúcemu a tiež uplatnenia voči kupujúcemu nárokov podľa bodu 9.17. Tovar musí byť v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dokladom preukazujúcim nadobudnutie tovaru (faktúra, dodací list) s vyznačením informácie o vrátení tovaru. Vrátenie elektronických dielov nie je možné.

7. Platobné podmienky
7.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar, vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.
7.2. Predávajúci pošle kupujúcemu faktúru za dodanie tovarov. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.
7.3. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie, a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
7.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvný úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania.
7.5. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
7.6. Zadržanie platby alebo krátenie platby kupujúcim z dôvodov jednostranného započítania protipohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
7.7. Predávajúci má právo započítať hodnotu uplatnených nárokov podľa bodov 6.8. a 9.17. s hodnotou plnenia kupujúcemu za vrátený tovar.
7.8. Platba sa považuje za zrealizovanú v okamihu, keď je pripísaná na účet predávajúceho, alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.
7.9. Na základe objednávky alebo zmluvy s kupujúcim je možné vykonať úhradu tovaru týmito spôsobmi:
  a) platba v hotovosti pri dobierke,
  b) bankovým prevodom - čiastku za tovar môžete poukázať na účet predávajúceho uvedený na faktúre,
  c) 100 % záloha vrátane DPH vopred (na základe zálohovej faktúry predávajúceho).
7.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu plnenia až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v celej výške.
7.11. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
7.12. Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade vzniku okolností, z ktorých vyplýva značné zhoršenie majetkových pomerov a iných ukazovateľov kupujúceho (bonita kupujúceho) ohrozujúcich nárok predávajúceho na platbu, vyhlásiť všetky pohľadávky z obchodných vzťahov s kupujúcim splatnými ihneď. Súčasne si predávajúci vyhradzuje právo z obchodných vzťahov vyžiadať od kupujúceho platby vopred alebo poskytnutie záruk.

8. Výhrada vlastníckeho práva
8.1. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar, vrátene ostatných pohľadávok, ktoré prináležia alebo vzniknú predávajúcemu voči kupujúcemu, bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. Úplným zaplatením je pripísanie peňažných prostriedkov v celej výške na účet predávajúceho, alebo potvrdením prijatia platby v hotovosti.
8.2. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod rizík podľa článku 6. Dodacie podmienky.

9. Reklamácia, zodpovednosť za vady a záruka
9.1. Predávajúci zodpovedá za kompletnosť a neporušenosť dodávaného tovaru do odovzdania tovaru prvému prepravcovi.
9.2. Zodpovednosť za škody vzniknuté ďalšou prepravou alebo manipuláciou, či ďalším nakladaním s tovarom po prechode nebezpečenstva škody na tovare v mieste dodania prechádza na kupujúceho.
9.3. V prípade, že obal dodaného tovaru vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný ihneď spísať s prepravcom záznam o škodovej udalosti na dodacom liste s uvedením rozsahu a druhu poškodení obalu a tovar neprevziať. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti, nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru voči predávajúcemu.
9.4. Ustanovenie bodu 9.3. sa vzťahuje i na nekompletnosť dodávky zistenej pri preberaní dodávky tovaru od prepravcu.
9.5. Ak kupujúci zistí po vybalení tovaru poškodenie zariadenia alebo nekompletnosť dodávky, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať, a to najneskôr do 3 dní od zistenia vady. Rozhodujúci je okamih doručenia reklamácie predávajúcemu.
9.6. Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar podľa bodu 9.5. prostredníctvom dodávateľa alebo servisného technika (ak to vyžaduje charakter poškodenia) spoločne s čitateľne a kompletne vyplneným zápisom z obhliadky, ktorý musí obsahovať základné údaje o tovare (objednávacie číslo obyčajne uvedené na obale, výrobné číslo dielu s dátumovým kódom, pre každý reklamovaný kus, prípadne fotodokumentáciu), aby nemohlo dôjsť k zámene.
9.7. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu dodací list s vyznačením reklamovaného tovaru alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie tovaru (faktúru) s uvedením dôvodu reklamácie, dátumom reklamácie potvrdeným svojim podpisom.
9.8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Pre reklamácie týkajúce sa priemyselných kotlov značky Bosch si predávajúci vyhradzuje právo na vybavenie reklamácie do 180 dní. Právo kupujúceho na urýchlené odstránenie poruchy zostáva nedotknuté a nástup na odstránenie poruchy bude vykonaný v zmysle dohody predávajúceho a kupujúceho.
9.9. Nárok na výmenu reklamovaného dielu má kupujúci vtedy, ak by ani opravou reklamovaného tovaru nebol predávajúci schopný odstrániť vadu a výmena tovaru sa uskutoční po písomnom odsúhlasení predávajúceho.
9.10. Skrytou vadou je opraviteľné poškodenie zariadenia vzniknuté chybou materiálu alebo jeho technologickou manipuláciou. Pri zistení skrytej vady v priebehu uvádzania do prevádzky alebo v záručnej dobe je kupujúci povinný informovať predávajúceho o skrytej vade do 3 dní od zistenia tejto skutočnosti. Predávajúci následne zrealizuje opravu alebo výmenu vadného dielu.
9.11. Pri uplatnení reklamácie alebo vytknutí vady, ktorá nie je uskutočnená riadne a včas, si predávajúci vyhradzuje právo takéto záručné nároky vylúčiť.
9.12. Vady tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne okamžite. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.
9.13. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.
9.14. Predávajúci je povinný uznané vady odstrániť náhradným plnením (pokiaľ je identický tovar k dispozícii na sklade predávajúceho v okamihu vybavenia reklamácie), dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskoršie však do jedného mesiaca od doručenia reklamácie, ak nie je stranami dohodnuté alebo vo VOP uvedené inak. Vadné časti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú v majetku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady vylúčené.
9.15. V prípade, že kupujúci oznámi predávajúcemu vady tovaru, pričom na tovare nie sú zistené žiadne vady, za ktoré by bol predávajúci zodpovedný, predávajúci má právo uplatniť voči kupujúcemu náhradu nákladov, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie predávajúcemu.
9.16. Predávajúci akceptuje len také vrátenie tovaru, ktorého dodanie bolo uskutočnené vadou zo strany predávajúceho alebo vadou dopravcu. Tovar musí byť pri vrátený v originálnom balení, bez zjavných známok rozbalenia, s priloženým dodacím listom alebo faktúrou, a s vyznačením dôvodu vrátenia.
9.17. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim z iného dôvodu ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch 9.1. až 9.16., a pri dodržaní výnimiek uvedených v bodoch 9.18. a 9.19., maximálne však do 30 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, a za podmienky, že tovar je v originálnom balení, bez zjavných známok rozbalenia, a bez známok poškodenia, a s priložením dokladom preukazujúcim kúpu tovaru (dodací list, faktúra), má predávajúci právo účtovať kupujúcemu manipulačné vo výške 3% z ceny tovaru bez DPH minimálne však 30,- EUR bez DPH, ako aj náklady súvisiace s prepravou, manipuláciou, či ďalším nakladaním s tovarom z miesta určenia do miesta dodania.
9.18. Elektronické diely nie je možné vrátiť podľa bodu 9.17.
9.19. Vrátenie tovaru, náhradných dielov a príslušenstva značky Junkers a Bosch z iného dôvodu ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch 9.1. až 9.16., a pri dodržaní výnimky uvedenej v bode 9.18., nie je možné v zásade uplatniť, ibaže bolo vopred schválené zo strany predávajúceho.
9.20. Záručná doba začína prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a záručným listom, ak nie je dohodnuté inak.
9.21. Predávajúci poskytuje záruku na výslovne zaručené vlastnosti a bezchybnosť zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zmeny v konštrukcii alebo prevedení, ktoré pri realizácií zákazky vykoná kupujúci na tovare ho neoprávňujú na reklamáciu.
9.22. Záruka sa nevzťahuje na:
  a) chyby tovaru spôsobené používaním k inému účelu, než je pre daný tovar obvyklé,
  b) neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby,
  c) chybný tovar, pri ktorom nie je možné dokázať, že vady vznikli použitím vadného materiálu,
  d) vady tovaru vzniknuté nedodržiavaním prevádzkových predpisov, použitím nevhodných chemických prostriedkov,
  e) všetky ďalšie príčiny bez zavinenia predávajúceho, ako ani na
  f) ďalšie výnimky uvedené v záručnom liste.
9.23. V súvislosti so zodpovednosťou za vady a zodpovednosťou za záruky nie je predávajúci povinný odstraňovať bezplatne chyby tovaru na inom mieste, než v mieste sídla predávajúceho alebo v mieste inštalácie tovaru, ale za podmienky, že toto sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky.
9.24.  Pre uplatnenie záruky sú potrebné nasledujúce dokumenty: správne vyplnený záručný list, faktúra alebo iný doklad o nadobudnutí tovaru, zápis z obhliadky, ak nie je dohodnuté inak.
9.25. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadania dodatočných dokumentov (napr. fotodokumentácie) pri riešení záručných opráv a reklamácií.
9.26. Opravou alebo náhradnou dodávkou sa záručná doba nepredlžuje.

10. Vyššia moc
10.1. Obidve strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy alebo potvrdenej objednávky po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”), alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.
10.2. Predávajúci v takomto prípade bude informovať kupujúceho o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne, faxom, e- mailom a to do 3 dní od oznámenia informácie. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že kupujúci od potvrdenej objednávky alebo uzavretej zmluvy odstupuje, a predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru zo zákazky.
10.3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe potvrdenia objednávky alebo uzavretia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, špeciálna (vojenská) operácia, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod.
10.4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných alebo iných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.
10.5. Ak má trvanie Vyššej moci za následok, že sa podstatným spôsobom zmenili skutkové, ekonomické alebo právne okolnosti, z ktorých pri potvrdení objednávky alebo uzavretí zmluvy strany vychádzali, má povinná strana právo odstúpiť od takejto zmluvy alebo objednávky. Takýmto odstúpením zmluva alebo objednávka zaniká najskôr uplynutím 30 dňovej lehoty počítanej od doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. Ak nie je dohodnuté inak, strany sa výslovne dohodli, že od zmluvy alebo objednávky môže povinná strana odstúpiť, ak trvanie Vyššej moci presiahlo 120 dní.

11. Ochrana osobných údajov
11.1. Predávajúci bude prípadné spracúvanie osobných údajov uskutočňovať plne v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Kupujúci bude o konkrétnom spôsobe a rozsahu spracúvania jeho osobných údajov informovaný pri získavaní týchto osobných údajov.

12. Odstúpenie od zmluvy alebo objednávky
12.1. Odstúpenie od (uzavretej) zmluvy alebo (potvrdenej) objednávky sa riadi najmä týmito VOP, a príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
12.2. Ak nie je v týchto VOP, prípadne v zmluve, objednávke alebo v platnom a účinnom zákone alebo inom právnom predpise uvedené inak, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy alebo objednávky pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov kupujúceho.
12.3. Odstúpenie od zmluvy alebo objednávky je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o predmetnom odstúpení sa zasiela doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v Obchodnom, alebo inom registri.
12.4. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy alebo objednávky (príp. časti ich plnení), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar (príp. časti tovaru, ktorého sa odstúpenie týka) do 7 kalendárnych dní od predmetného odstúpenia , pričom predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia si nároku na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu z uvedeného obchodného vzťahu vznikli.
12.5. Odstúpením od zmluvy alebo objednávky nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie vzniknutých pohľadávok a iných nárokov predávajúceho z titulu obchodných vzťahov, nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty, poplatku za uskladnenie a ostatných nárokov predávajúceho.

13. Iné ustanovenia
13.1. V prípade skladovania dojednaného tovaru v sklade predávajúceho dlhšie ako 10 dní odo dňa dohodnutého termínu dodania (dodacej lehoty), má predávajúci právo účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,05 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru za každý deň skladovania.
13.2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na iný účel, ako je pre daný tovar obvyklé.

14. Záverečné ustanovenia
14.1. Strany sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu obchodných vzťahov prednostne vždy mimo súdne či správne konanie, t.j. o také vyriešenie sa vždy pokúsia. Prípadné spory, vzniknuté pri realizácii konkrétnych obchodných vzťahov, sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým mierovou cestou. Pokiaľ však strany nedospejú k dohode, dohodli sa, že ich prípadný spor bude riešený pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
14.2. Kupujúci sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti v obchodnom vzťahu s predávajúcim, ako i v priebehu rokovaní s ním a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi).
14.3. Zmeny sídla alebo zmeny iných dôležitých skutočností, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah kupujúceho a predávajúceho, oznámi kupujúci predávajúcemu bezodkladne v písomnej forme doručením na adresu sídla predávajúceho. V opačnom prípade kupujúci na seba preberá všetky riziká, škody a náhrady nákladov, ktoré z titulu neoznámenia zmeny predávajúcemu vzniknú.
14.4. Kupujúci doručením objednávky alebo zmluvy predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, cenníkom a ďalšími dohodami, a že s nimi súhlasí.
14.5. Na požiadanie oznámi predávajúci kupujúcemu znenie VOP platné v okamžiku potvrdenia objednávky alebo uzavretia zmluvy.
14.6. Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Strany sa v zmysle čl. 6 Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru dohodli, že sa na potvrdenú objednávku alebo uzavretú zmluvu nepoužije.
14.7. Tieto VOP sú platné od 01.06.2022.

  • Impresum
  • Právne informácie
  • Ochrana osobných údajov
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Často kladené otázky
  • © Robert Bosch, spol. s r. o. 2024, Všetky práva vyhradené