Rýchle zadanie
Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu

Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r. o. (ďalej len "Robert Bosch, spol. s r. o." alebo "my") je potešená Vašej návštevou našej internetovej stránky príp. mobilné aplikácie (spoločne označované aj ako "online prezentácie") a Vaším záujmom o našu spoločnosť a naše produkty.

Robert Bosch, spol. s r. o. rešpektuje Vaše súkromie

Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov sú pre nás dôležité a preto ich dôsledne zohľadňujeme v rámci našich obchodných procesov. Osobné údaje, ktoré zbierame počas vašej návštevy našich online prezentácií, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej korporátnej politiky.

Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r. o. je za spracovanie údajov zodpovedná spolu s nižšie uvedenými osobami, s ktorými uzatvorila dohodu o rozdelenie zodpovednosti spoločných prevádzkovateľov. Hlavný obsah tejto dohody a prípadné výnimky vyplývajú z nasledujúcich informácií. Na požiadanie Vám poskytneme ďalšie podrobnosti.

Kontaktné údaje osôb, ktoré sa na spracovávaní údajov podieľajú, sú nasledovné:

Robert Bosch spol. s r.o., Ambrušova 4 821 04 Bratislava, SLOVAKIA, Tel. +421 2 48 703 888

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, GERMANY, Tel: +49 30 726112-0

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, čiže napr. mená, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy, údaje na zmluvách, účtovné údaje a zúčtovacie údaje alebo IP adresa.

Osobné údaje zbierame a ďalej spracovávame iba vtedy, keď na tieto účely existuje zákonný právny základ alebo ak ste nám na tento účel udelili svoj súhlas, napr. v rámci registrácie.

Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

 • Kontaktné údaje (napr. meno, tel. číslo, e-mail, adresa)

 • Zmluvné údaje (napr. zmluvný vzťah, záujem o produkt príp. zmluvný záujem, zákaznícke číslo)

 • História zákazníka

 • Zúčtovacie údaje a platobné údaje

 • Transakčné údaje

 • Technické údaje a údaje potrebné pre spojenie (napr. IP adresa, informácie o pripojenie k internetu)

 • Registračné údaje (napr. ID, užívateľské meno)

 • Užívateľské nastavenia (napr. jazyk, časové pásmo)

Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • Poskytnutie tejto on-line prezentácie (právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zmluvné plnenie).

 • Kontrola solventnosti pred zmluvným plnením a zúčtovaním (právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem na ochrane pred stratami z pohľadávok).

 • Zisťovanie porúch a bezpečnostné dôvody (právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR, plnenie našich právnych povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a bezpečnosti našich online prezentácií)

 • Zachovanie a ochrana našich práv (právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem na uplatňovaní a ochrane našich práv).

 • Vybavovanie požiadaviek a oznámenia zákazníkov týkajúcich sa našej spoločnosti, výrobkov alebo služieb (právne základy: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR, realizácia opatrení pred uzavretím zmluvy, napr. predloženie návrhu, a náš oprávnený záujem komunikovať so zákazníkmi vo veciach týkajúcich sa našej spoločnosti, výrobkov a služieb).

Registrácia

Ak chcete využívať služby, ktoré vyžadujú uzavretie zmluvy, je potrebné aby ste sa zaregistrovali. V rámci registrácie zbierame osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenia zmluvy a jej plnenie (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, príp. údaje o želanom spôsobe platby príp. majiteľovi účtu) ako aj príp. ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje sú označené *.

SingleKey ID

Spoločnosť Bosch.IO GmbH ako subjekt zodpovedný za SingleKey ID nesie spolu s tretími stranami zodpovednými za aplikácie, ktoré používate, spoločnú zodpovednosť za spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a vnútroštátnymi zákonmi o ochrane osobných údajov. V súlade s čl. 26 GDPR (Spoloční prevádzkovatelia) sme sa písomne dohodli na spoločnej zodpovednosti za spracúvanie údajov. Predovšetkým sme určili a dohodli povinnosti a záväzky zúčastnených strán. Podrobné informácie o jednotlivých operáciách spracúvania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Bosch.IO GmbH.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Berte prosím do úvahy, že pokiaľ medzi spoločnosťou Bosch a Vami existuje zmluvný vzťah, musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu, a ďalej údaje, ktorých spracovanie nám ukladá zákon. Bez poskytnutia týchto údajov nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, realizovať a ukončiť ju.

Ak nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre uzavretie zmluvného vzťahu a ani zákonom predpísané, tak môžete poskytnúť svoje údaje dobrovoľne. Treba si uvedomiť, že určité funkcie našej on-line prezentácie alebo služby nebude možné realizovať v prípade neposkytnutia požadovaných údajov.

Log súbory

Pri každom používaní internetu Váš internetový prehliadač automaticky poskytuje určité informácie, ktoré ukladáme do tzv. log súborov.

Log súbory ukladáme za účelom zisťovania porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) po dobu 90 dni a následne ich vymažeme. Ďalej sú uchovávané len tie log súbory, ktoré sú nutné na účely dokazovania. Tieto log súbory je možné odstrániť až po konečnom objasnenie príslušnej udalosti a v jednotlivých prípadoch ich je možné odovzdať vyšetrovacím úradom. V log súboroch sa ukladajú nasledovné informácie:

 • IP-adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého sa pristupuje do online prezentácie;

 • názov vyvolaných súborov príp. informácií;

 • dátum a čas ako aj trvanie dopytovania;

 • operačný systém a informácie o používanom internetovom prehliadači, vrátane inštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

 • stav kódu http (napr. "dopyt úspešný" alebo "požadovaný súbor nebol nájdený").

 • množstvo prenesených údajov;

Deti

Táto online prezentácia nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

Prenosy údajov

Prenosy údajov iným prevádzkovateľom

Vaše osobné údaje odovzdávame iným prevádzkovateľom zásadne len vtedy, pokiaľ je to potrebné pre zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak ste s takýmto odovzdaním súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právne základy. Tretími stranami môžu byť aj iné spoločnosti zo skupiny Bosch.

Okrem toho môžu byť údaje prenesené iným prevádzkovateľom, pokiaľ by nás k tomu zaväzovali zákonné predpisy alebo vynútiteľné úradné príp. súdne nariadenie.

Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme úlohami, medzi ktoré patria napr. predajné a marketingové služby, manažment zmlúv, spracovanie platieb, programovanie, hosting dát a služby telefonickej podpory (hotline). Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, najmä pokiaľ ide o starostlivú manipuláciu s údajmi a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich uložené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k mlčanlivosti a súčasne sú viazaní platnými zákonnými predpismi. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné spoločnosti zo skupiny Bosch.

Prenos príjemcovi mimo EHP

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom so sídlom mimo EHP, v tzv. tretích krajinách. V takom prípade sa pred odovzdaním údajov uistíme, že je buď u príjemcu zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (na základe rozhodnutia o primeranosti Komisie EÚ pre príslušnú krajinu) alebo zaistíme, aby príjemca prijal primerané opatrenia na základe tzv. štandardných európskych zmluvných doložiek Európskej únie. V inom prípade je možné údaje odovzdať len s Vašim súhlasom.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a informácie o opatreniach dohodnutých na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Kontaktné údaje nájdete v časti "Kontakt".

Doba uloženia; lehoty archivácie

Vaše údaje ukladáme zásadne dovtedy, kým sú potrebné pre realizáciu našej online prezentácie a s ňou spojených služieb príp. kým máme oprávnený záujem na ďalšom uložení (napr. aj po dokončení plnenia zmluvy môžeme mať oprávnený záujem vykonávať marketingovú činnosť prostredníctvom pošty). Niektoré Vaše osobné údaje musíme uchovávať aj naďalej kvôli splneniu právnych záväzkov (napr. zmluvy a faktúry na základe lehôt archivácie z daňového hľadiska a z hľadiska obchodného práva).

Používanie súborov cookies

V rámci poskytovania našej online prezentácie sa môžu používať súbory cookies a sledovacie mechanizmy.

Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa môžu ukladať do Vášho koncového zariadenia pri návšteve našej online prezentácie.

Sledovanie je možné použitím rôznych technológií. Informácie spracovávame najmä v rámci pixelovej technológie príp. na základe analýzy log súborov.

Kategórie

Rozlišujeme cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie technických funkcií online prezentácie, a cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré pre technické funkcie online prezentácie nie sú nevyhnutné.

Je zásadne možné používať online prezentácii bez cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

Technicky potrebné cookies

Pod technicky potrebnými súbormi cookies rozumieme cookies, bez ktorých nie je možné technicky zabezpečiť poskytovanie on-line ponuky. Patria k nim napr. cookies, ktoré ukladajú údaje kvôli zabezpečeniu bezporuchovej reprodukcie video- príp. audio-obsahov.

Tieto cookies sa po ukončení vašej návštevy vymažú.

Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky potrebné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, keď ste nám k tomu vopred udelili súhlas. Výnimku predstavuje súbor cookie, ktorý ukladá aktuálny stav Vášho nastavenia ochrany súkromia (výberový súbor cookie), ktorý sa vytvorí na základe oprávneného záujmu. Tieto cookies a sledovacie mechanizmy rozdeľujeme ďalej do dvoch pod-kategórií:

Cookies a sledovacie mechanizmy na marketingové účely

Všeobecné informácie

Vďaka súborom cookies a sledovacím mechanizmom určeným na marketingové účely Vám môžeme (my a naši partneri) zobrazovať ponuky podľa Vašich záujmov. Na analýzu Vášho užívateľského správania využívame nasledujúce mechanizmy:

 • Štatistika: Použitím štatistického nástroja napr. meriame, koľkokrát ste vyvolali stránku.

 • Sledovanie konverzie: Pokiaľ našu internetovú stránku navštívite prostredníctvom inzercie nášho partnera pre sledovanie konverzií, uloží sa vo Vašom zariadení súbor cookie ("konverzné cookie"). Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť uplynutím 30 dní. Ak navštívite určité naše stránky a súbor cookie je ešte platný, môžeme spolu s príslušným partnerom rozpoznať, že ste boli na našu stránku presmerovanie po kliknutí na inzerát. Sledovanie konverzií je možné aj naprieč viacerými zariadeniami. Informácie zozbierané pomocou konverzných cookies slúžia na zostavovanie štatistík konverzie a záznam celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku na sledovanie konverzie.

Berte prosím na vedomie, že pri použití týchto nástrojov sa môžu Vaše údaje prípadne posielať príjemcom mimo EHP, v ktorých nie je garantovaná ochrana údajov na úrovni požadovanú v GDPR (napr. USA). Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

 • Google Analytics Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funkcia: analýza používateľského správania (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), vytváranie pseudonymných používateľských profilov pomocou informácií prihlásených používateľov účtu Google z viacerých elektronických zariadení (cross-device tracking), dopĺňanie pseudonymných používateľských údajov informáciami poskytnutými spoločnosťou Google, ktoré sú špecifické pre cieľové skupiny, opätovné cielenie reklamy (retargeting), UX testovanie, sledovanie konverzie a opätovné cielenie reklamy (retargeting) v spojení s Google Ads

Správa cookies a sledovacích mechanizmov

Vo Vašom internetovom prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať Vaše nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov:

Berte prosím na vedomie, že Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na používaný internetový prehliadač.

Vypnutie všetkých cookies

Ak chcete vypnúť všetky cookies, tak prosím prejdite do nastavení Vášho internetového prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Berte prosím na vedomie, že tým môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti internetovej stránky.

Externé odkazy

Naša online prezentácie môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, tzn. poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Keď kliknete na tieto odkazy, nemáme vplyv na zber a ďalšie spracovanie osobných údajov, ktoré sa kliknutím prenesú tretím stranám (napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa nachádza odkaz). Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnosť

Naši pracovníci a nami poverené spoločnosti - poskytovatelia služieb - sú povinní zachovávať mlčanlivosťou a dodržiavať ustanovenia platných zákonov na ochranu údajov.

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany a chránili tak nami spravované údaje najmä pred rizikami v dôsledku neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, manipulácie, straty, pozmenenia alebo zverejnenia, príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Práva používateľov

Pre uplatnenie Vašich práv prosím využite údaje uvedené v odseku Kontakt. Pritom sa prosím uistite, že budeme môcť jednoznačne identifikovať Vašu osobu.

Právo na informácie a na prístup k údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Ak je to tak, môžete uplatniť právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.

Právo na opravu a na vymazanie údajov:

Môžete od nás požadovať, aby sme opravili nesprávne údaje a pokiaľ sú splnené zákonom stanovené predpoklady, požadovať doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov. Nie sme povinní vyhovieť žiadosti o výmaz v prípade, keď sa jedná o údaje, ktoré musíme uchovávať na základe zákona (napr. údaje potrebné na účely zúčtovania a účtovníctva, alebo údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť archivácie). Ak však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, tak sa ich spracovanie obmedzí (viď ďalší text).

Obmedzenie spracovania:

Pri splnení zákonom stanovených predpokladov môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Námietka proti spracovávaniu údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu údajov z našej strany, pokiaľ sa zakladá na právnom základe "oprávneného záujmu". V takom prípade prestaneme spracovávať Vaše údaje, vyjmúc prípady, ak by sme mohli preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre ďalšie spracovávanie údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu:

Ďalej môžete kedykoľvek namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov na reklamné účely a s tým súvisiacemu vytváraniu profilov. Berte prosím do úvahy, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k prekrývaniu Vašej námietky s používaním Vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Prenositeľnosť údajov:

Okrem toho máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte príp. (pokiaľ je to technicky realizovateľné) požadovať, aby boli tieto údaje odoslané tretej strane.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu:

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Za týmto účelom sa môžete obrátiť na dozorný úrad miestne príslušný podľa Vášho bydliska príp. úrad, pod pôsobnosť ktorého spadáme my.

Dozorným úradom na Slovensku je:

Úrad pro ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zmena Informácie o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, pokiaľ si to vyžaduje technický vývoj. V takýchto prípadoch príslušným spôsobom upravíme aj tieto Informácie o ochrane osobných údajov. Preto berte prosím na vedomie vždy aktuálnu verziu našich Informácií.

Kontakt

Ak sa s nami chcete skontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku "Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov".

Na uplatnenie vašich práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov postupujte podľa nasledujúceho odkazu (kliknite na odkaz): https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSK/lang/sk-SK/?app=1edaa2aa-dd08-4e55-85db-696e5a591e26

Na hlásenie incidentov súvisiacich so spracovaním osobných údajov postupujte podľa nasledujúceho odkazu (kliknite na odkaz): https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Zastihnete nás na nasledujúcej e-mailovej adrese:

DPO@bosch.com

Ak máte akékoľvek návrhy alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, odporúčame vám obrátiť sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov:

Poverenec pre ochranu osobných údajov
Oddelenie informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMECKO

 • Impresum
 • Právne informácie
 • Ochrana osobných údajov
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Často kladené otázky
 • © Robert Bosch, spol. s r. o. 2024, Všetky práva vyhradené