Rýchle zadanie
Preskočiť na obsah Preskočiť na navigáciu

Podmienky používania pre digitálne obsahy1. Oblasť použitia a definície
Spoločnosť Bosch Thermotechnik GmbH ("BOSCH") poskytuje používateľovi na stiahnutie rozsiahly súbor materiálov s informáciami a údajmi týkajúcimi sa distribúcie svojich produktov. Ide pritom predovšetkým o texty, časti textov, obrázky, grafiky, technické a obchodné dátové záznamy (dátové normové texty), CAD výkresy, modely BIM, údaje o výrobkoch, zvukové a obrazové záznamy, animácie, katalógový a plánovací softvér, ako aj zapísané a nezapísané slovné a obrazové ochranné známky, ako napr. "Buderus", "Bosch" a "Junkers", ďalej súhrnne označované "reklamný materiál". Stiahnutím a/alebo používaním týchto reklamných materiálov poskytnutých spoločnosťou BOSCH používateľ vyhlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami o používaní. Pojem "používateľ" sa vzťahuje v týchto podmienkach na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré používajú poskytnuté reklamné materiály na predaj výrobkov spoločnosti BOSCH.

2. Rozsah platnosti podmienok používania
Tieto podmienky používania platia pre všetky reklamné materiály, ktoré spoločnosť BOSCH poskytuje na stiahnutie, nezávisle od toho kde a v akej forme spoločnosť BOSCH reklamné materiály dáva k dispozícii.

3. Používateľské a prístupové práva:
3.1 Nie je povolené sťahovať, rozmnožovať a/alebo šíriť celé reklamné stránky, na ktorých spoločnosť BOSCH poskytuje reklamné materiály na stiahnutie, a/alebo celé časti, ktoré nie sú určené na stiahnutie, alebo ich jednotlivé časti. Je povolené predovšetkým technicky potrebné rozmnožovanie na účely prehliadania, pokiaľ neslúži na ekonomické účely, ako aj trvalé rozmnožovanie pre vlastnú potrebu.
3.2 Všetky reklamné materiály poskytnuté spoločnosťou BOSCH na stiahnutie sú chránené autorským právom a/alebo právom ochrannej známky. Všetky vyplývajúce práva prináležia výlučne spoločnosti BOSCH.
Poskytnutie reklamných materiálov spoločnosťou BOSCH slúži výlučne na podporu reklamnej propagácie používateľa, predovšetkým na prezentáciu produktov spoločnosť Bosch Thermotechnik GmbH, na účely akvizície zákazníkov a projektov, navrhovania a plánovania produktov, ako aj podporu žurnalistickej práce ("účel použitia"). Reklamné materiály poskytnuté spoločnosťou BOSCH sa preto smú používateľmi využívať výlučne na vyššie uvedené účely používania (internetová stránka, brožúry atď.), ako aj na žurnalistické účely. Výlučne na tieto účely udeľuje spoločnosť BOSCH používateľovi jednoduché, nevýlučné, neprenosné právo na používanie reklamných materiálov, ktoré nie je obmedzené lokalitou, ani časom (s výhradou nasledujúceho bodu 5).
Držanie reklamných materiálov na účely poskytnutia tretím osobám (na stiahnutie z vlastnej oblasti na sťahovanie), používanie v databázach obrazových údajov, obrazových katalógoch, ako aj používanie obrázkov v aukčných platformách je povolené len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti BOSCH.

4 Obmedzenie licencie na používanie:
Pri používaní reklamných materiálov je nutné neustále primerane zohľadňovať záujmy spoločnosti BOSCH. Reklamné materiály sa smú používať výlučne v súvislosti s výrobkami a službami spoločnosti BOSCH a nesmú sa používať predovšetkým v súvislosti s pornografickými, hanlivými, rasistickými, klamlivými a takými obsahmi, ktoré porušujú zákony. Okrem toho sa reklamné materiály nesmú používať takým spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, obscénny alebo ilegálny. Výslovne sa zakazuje používanie reklamných materiálov v takej súvislosti, ktorá ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť a prestíž spoločnosti BOSCH.

5 Doba platnosti/odvolanie licencie na používanie:
5.2 Spoločnosť BOSCH si vyhradzuje právo v zmysle vyššie uvedených ustanovení kedykoľvek odvolať právo na používanie všetkých alebo určitých poskytnutých reklamných materiálov a predovšetkým zakázať ďalšie používanie. Spoločnosť BOSCH pritom primerane zohľadní záujmy používateľa a v prípade potreby mu poskytne lehotu na zavedenie.
5.3 Spoločnosť BOSCH si výslovne vyhradzuje právo poskytnutie reklamných materiálov kedykoľvek a bez osobitného predchádzajúceho oznámenia úplne alebo čiastočne zmeniť, doplniť, zmazať alebo toto poskytnutie pozastaviť alebo ukončiť.

6 Uvádzanie zdrojov:
Pri používaní poskytnutých reklamných materiálov má používateľ povinnosť uviesť na samotnom reklamnom materiáli alebo na/v použitom médiu spôsobom, ktorý je zvyčajný pre príslušné použitie, a pokiaľ je to technicky možné, zdroj v nasledujúcom tvare: "Bosch Thermotechnik GmbH". Súhrnné uvádzanie zdrojov je povolené.

7 Spracovanie/zmeny:
7.2 Spoločnosť BOSCH si vyhradzuje právo meniť, vymazávať alebo dopĺňať rozsah ponuky, ako aj jednotlivé súbory bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť BOSCH si predovšetkým vyhradzuje právo vykonávať zmeny súborov vzhľadom na stav pri stiahnutí používateľom bez predchádzajúceho oznámenia.
7.3 Akékoľvek spracovanie, prepracovanie alebo manipulácia s poskytnutými reklamnými materiálmi, ako napr. ďalšie fotografovanie, odkresľovanie, vytváranie kompozícií fotografií alebo zmeny prostredníctvom iných elektronických pomocných prostriedkov, ktoré prekračujú rámec korekcií farieb, výrezov a zmenšenín, sú povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BOSCH. Informácie sa taktiež nesmú poskytovať v súvislosti, ktorá sa nezlučuje s ich významom.
Označenia autorského práva, sériové čísla, vodoznaky alebo ostatné identifikácie produktov sa nesmú v žiadnom prípade odstraňovať ani meniť.

8 Poplatok za používanie:
Prenechanie súborov na používanie je bezplatné. Používateľ nie je oprávnený požadovať poplatok za používanie súborov od tretích osôb. Právo používateľa požadovať od tretích osôb poplatok za služby, ktoré sa poskytujú pomocou reklamných materiálov, zostáva nedotknuté.

9 Ručenie:
9.2 Spoločnosť BOSCH nepreberá zodpovednosť za porušenie zákona o tlači, autorského práva alebo iných zákonov používaním poskytnutých reklamných materiálov, ktoré nie je v súlade s určeným účelom alebo nezlučuje sa s jeho významom. Pri nedodržaní povinností vyplývajúcich z týchto podmienok používania ponesie zodpovednosť za náhradu škody voči tretím osobám výlučne používateľ. Používateľ neuplatňuje voči spoločnosti BOSCH žiadne nároky tretích osôb, vrátane prípadných nákladov na súdne konanie.
9.3 Spoločnosť BOSCH ručí len za úmyselné činy, hrubú nedbanlivosť a chýbajúce garantované vlastnosti. Toto neplatí v prípade straty života alebo poškodenia zdravia, ako aj v prípadoch ručenia povinného zo zákona.
9.4 Spoločnosť BOSCH nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov. Používateľ je povinný pred použitím poskytnutých reklamných materiálov skontrolovať ich aktuálnosť a platnosť.
9.5 Spoločnosť BOSCH neručí sa škody spôsobené použitím reklamných materiálov mimo rozsahu vyššie uvedeného účelu použitia alebo nesprávnym ďalším použitím reklamných materiálov.

10 Duševné vlastníctvo
Všetky práva na duševné vlastníctvo (vrátane autorského práva, práv na softvér, databázových práv, patentov, know-how, algoritmov, na ktorých sú založené, značiek, log, názvov značiek a ostatných komerčných označení, ako aj ďalších podobných práv, ako sú prihlásenia, žiadosti, predĺženia pre celý svet) na reklamných materiáloch poskytnutých na stiahnutie sú vlastníctvom spoločnosti BOSCH, resp. poskytovateľov licencií spoločnosti BOSCH a sú chránené autorským právom, resp. ostatnými právami duševného vlastníctva. Zmena alebo skreslenie nie sú prípustné. Nie je povolené odstraňovať upozornenia a poznámky, ktoré sa vzťahujú na dôvernosť, autorské práva, práva ochrannej známky, patentové práva a ostatné práva na duševné vlastníctvo.

11 Doplňujúce podmienky
11.2 Ako doplnenie platia "Všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky" spoločnosti BOSCH v platnom znení.
11.3 Okrem toho platia podmienky prenechania pre katalógový a plánovací softvér spoločnosti BOSCH, ktorý je k dispozícii na stiahnutie. Tieto podmienky môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.bosch-thermotechnology.com/sk/ .

12 Záverečné ustanovenia
12.2 V prípade neúčinnosti jednotlivých ustanovení týchto podmienok použitia zostáva nedotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
12.3 Platí materiálne právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou kúpneho práva OSN. Miesto súdu Štuttgart.
12.4 Zmeny alebo doplnenia vyžadujú písomnú formu.

Stav: 07/2020

Podmienky používania pre digitálne obsahy

Pred stiahnutím súboru odsúhlaste Podmienky používania pre digitálne obsahy

Prijímam
  • Impresum
  • Právne informácie
  • Ochrana osobných údajov
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Často kladené otázky
  • © Robert Bosch, spol. s r. o. 2024, Všetky práva vyhradené